Grymuso athletwyr gyda mwy o gyfleoedd

Ar gyfer athletwyr, boed yn hyfforddi mewn academi neu'n gweithio yn y maes proffesiynol - rydym yn gwybod nad oes bob amser yr amser na'r awydd i feddwl am gynllun B pan fyddwch yn gadael chwaraeon proffesiynol.

Dyna lle rydym yn dod i mewn, gan rymuso athletwyr gyda'r cyfle i ddangos tystiolaeth o'u profiad wrth baratoi ar gyfer y cam nesaf yn eu gyrfaoedd. Boed hynny’n gweithio ym myd addysg, yn dechrau astudiaeth bellach neu’n dechrau prentisiaeth neu grefft, mae StartingPoint yn rhoi’r offer sydd eu hangen arnynt i athletwyr pan fyddant yn nesáu at bennod nesaf eu gyrfa.

Mae Man Cychwyn wedi'i ddatblygu ar gyfer yr 21ain ganrif, llwyfan i gynyddu'r canlyniadau cadarnhaol i Athletwyr a Chyflogwyr. Tra'n gwneud bywyd yn llawer haws i swyddog lles eu clwb a phawb sy'n gysylltiedig.

Porth gwe ac ap symudol

Mae ein porth gwe ac ap symudol yn ddiogel ac yn hawdd eu defnyddio. Wedi'i adeiladu i'r safon uchaf i sicrhau bod gan eich athletwyr fynediad cyflym a dibynadwy at adeiladu eu proffil a chael mynediad at gyngor ac arweiniad gyrfa wrth sicrhau bod yr holl ddata'n cael ei gadw'n gwbl ddiogel. Rydym yn cefnogi’r broses o ymuno ag athletwyr gyda chefnogaeth benodol gan fentoriaid i ddangos cyflawniadau ac arddangos sgiliau.

Diogelu: Rhoi'r athletwr yn gyntaf

Mae ein swyddogaeth negeseuon unigryw yn golygu bod y cyswllt rhwng yr athletwr a'r cyflogwr wedi'i ddiogelu'n llwyr. Rhaid i athletwr sydd â diddordeb mewn cyfathrebu â chyflogwr gael y cysylltiad wedi'i gymeradwyo gan fentor yr ysgol. Nid oes angen cymeradwyo'r holl gyfathrebiadau canlynol ond caiff ei ddyblygu i'r mentor. Ni all athletwyr anfon neges at athletwyr eraill na gweld eu proffiliau. Mae hyn er mwyn cynnig disgresiwn i'r athletwr a'u hamddiffyn rhag camdriniaeth bosibl ar-lein.

Dim ond proffil dienw athletwr y gall cyflogwyr ei wneud. Dim ond yr ymgeisydd a'r mentor sy'n gweld yr holl wybodaeth bersonol.

Mae StartingPoint wedi'i amgryptio'n llawn gyda mesurau diogelwch ar waith i gydymffurfio â GDPR a chadw'ch data yn ddiogel.

Gweithio ochr yn ochr â…